KOLUVIZEM KO

Půdy se stratigrafií Ap – Ak - , vznikající akumulací erozních sedimentů v spodních částech svahů a v konkávních prvcích svahů a terénních průlezích. Mocnost akumulovaného humusového horizontu musí překračovat 25 cm. Dosud nebyly tyto půdy mapovány. Jejich vymezení pomůže při hodnocení skutečné eroze a identifikace datování odlesnění.

Subtypy Variety