modální m |  luvická l |  melanická n |  umbrická u |  andická b |  chromická j |  oglejená g |  glejová q |  fluvická f |  vyluhovaná v |  dystrická d |  litická t |  arenická r |  pelická p |  psefitická y |  rankerová s |  KA  |  me´ me´ |  ma´ ma´ |  pe´ pe´ |  pa´ pa´ |  dp dp    modální m

ze středně těžkých a lehčích středních substrátů

   luvická l

zejména při příměsi eolického materiálu slabě vyvinuté povlaky jílu (argilany) na povrchu pedů v horiontu Bv

   melanická n

melanický horizont o mocnosti > 0,25 m níže mělové formy nadložního humusu

   umbrická u

umbrický horizont o mocnosti > 0,25 m níže morové formy nadložního humusu

   andická b

andický horizont > 0,25 m níže mělové či moderové formy nadložního humusu

   chromická j

7,5-5YR a červenější v Br

   oglejená g

středně výrazné znaky mramorování v Bv

   glejová q

výraznější reduktomorfní znaky nastupují níže 0,6 m

   fluvická f

ze starých aluviálních substrátů s nepravidelným rozložení organických látek v profilu, zbytky zvrstvení

   vyluhovaná v

horizont Bv bez karbonátů , karbonáty v substrátu

   dystrická d

nasycenost v Bv VM < 30 % u zemědělských, V< 20% u lesních půd,  vysoká nasycenost hliníkem VAl > 30 %

   litická t

s kompaktní pevnou – zpevněnou horninou do 0,4  m

   arenická r

profil se zrnitostí 1 v hloubce do 0,6  m

   pelická p

profil se zrnitostí 4 v hloubce do 0,6 m

   psefitická y

půda vyvinutá z nezpevněných psefitických substrátů, hlavně štěrkopísků a písků

   rankerová s

ze silně skeletovitých svahovin (> 50 % skeletu)

   KA

 

   me´ me´

 

   ma´ ma´

 

   pe´ pe´

 

   pa´ pa´

 

   dp dp