LITOZEM LI

Půdy velmi slabě vyvinuté, mělké, kompaktní skála do 10 cm. Stratigrafie půdního profilu: O – Ah – R nebo O – R.

Výskyt na malých plochách pahorkatin a hornatin.

Subtypy Variety