ANTROZEM - humózní

s překryvem materiálu z humusových horizontů o mocnosti do 0,3 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy