PODZOL - glejový q

výraznější reduktomorfní znaky níže spodického horizontu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy