FLUVIZEM - stratifikovaná i

s výraznou vrstevnatostí v půdně-substrátovém profilu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy