RANKER - podzolový p

půda, kde pod humusovým horizontem Ahe se vytváří rezivý horizont B s event. i vybělený horizont

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy