modální m |  fluvický f |  hydroeluviovaný w |  povrchový e |  kambický k |  akvický q |  histický o |  pelický p |  planický pl |  arenický r |  sulfidický y    modální m

ze středně těžkých substrátů, s horizonty Go  (Gro) – Gr

   fluvický f

z nivních sedimentů, alespoň v minulosti zaplavovaný

 

   hydroeluviovaný w

s horizontem Ew pod horizonty akumulace organických látek, indikujícím laterální vyluhování v hydrologicky vodivé vrstvě

   povrchový e

s glejovým hor. Gr ve vrstvě hydrologicky slabě vodivé pod zrašelinělými akumulacemi organických látek, do hloubky přechod v neoglejené horizonty

   kambický k

pod O-Ah či Ap nehluboký horizont  Bvg, dále Go-Gr

   akvický q

výrazné zamokření indikováno dominancí hor. Gr  pod zrašeliněným hor. At

   histický o

s rašelinným hor. T o mocnosti 0, 25 – 0,5 m

   pelický p

v solu zrnitost 4-5

   planický pl

vybělený a vylehčený horizont ostře přecházející do pelického glejového horizontu

   arenický r

v solu zrnitost 1, reduktomorfní znaky v minerální části nemohou být vyvinuty, k diagnostice možno použít pouze horizonty akumulace humusu

   sulfidický y

se zastoupením sirníků