humózní  |  hlubokohumózní  |  překrytá  |  terasovaná  |  urbická  |  pelická  |  arenická  |  redukovaná  |  thionická  |  kontaminovaná  |  intoxikovaná  |  oglejená  |  skeletovitá  |  glejová     humózní

s překryvem materiálu z humusových horizontů o mocnosti do 0,3 m

   hlubokohumózní

s překryvem materiálů z humusových horizontů o mocnosti nad 0,3 m

   překrytá

s překryvem materiálů lepších zrnitostních a jiných vlastností než má většinový substrát bez výrazného prohumóznění

   terasovaná

s terasovou úpravou terénu

   urbická

ze substrátů obsahujících zbytky stavebních materiálů

   pelická

z těžkých materiálů – zrnitost 4-5

   arenická

z lehkých materiálů – zrnitost 1

   redukovaná

se znaky redukčních procesů v důsledku emise CH4 na skládkách

   thionická

s obsahem sirníků

   kontaminovaná

s obsahem persistentních kontaminantů překračujícím svrchní hranici variability pozadí

   intoxikovaná

s obsahem persistentních kontaminantů překračujících sanační limity

   oglejená

s výrazně redoximorfními znaky v důsledku převlhčení

   skeletovitá

odvaly kamenolomů

   glejová

s reduktomorfními znaky v důsledku převlhčení