SESKUPENÉ TŘÍDY SUBSTRÁTŮ V KLASIFIKAČNÍM SYSTÉMU PŮD ČR

A. Holocénní minerální sedimenty
1. Holocénní minerální sedimenty

B. Pleistocénní a předpleistocénní nezpevněné (nebo slabě zpevněné) minerální sedimenty
2. Sutě
3. Štěrky, štěrkopísky, (psefitické sedimenty)
4. Písky (psamitické sedimenty)
5. Eolické sedimenty
6. Koluviální sedimenty
7. Pelické – jílovité sedimenty
8. Vulkanické popele a tufy

C. Výrazně rubifikované, kaolinitizované a feralitické sedimenty (reliktní, pohřbené)
9. Rubifikované a koalinitizované substráty
10. Feralitizované substráty

D. Svahoviny – transportované produkty zvětrávání pevných a zpevněných hornin – řada hlavního souvrství
11. Svahoviny ze zvětralin vyvřelých (magmatických) hornin
- minerálně chudé
- kyselé
- neutrální
- bazické
- ultrabazické
12. Svahoviny ze zvětralin metamorfovaných hornin
- minerálně chudé
- kyselé
- neutrální
- bazické
- hořečnaté
13. Svahoviny ze zvětralin sedimentárních silikátových hornin
- křemité
- chudé pískovcové
- normální pískovcové
- břidlice jílovité tvrdé
- břidlice jílovité normální
- břidlice jílovité měkké
14. Svahoviny ze zvětralin zpevněných karbonátosikátových hornin
- pískovcovité
- břidlice karbonátové
- břidlice slínité
15. Svahoviny residálních produktů zvětrávání karbonátových hornin

E. Svahoviny z pevných a zpevněných hornin – řada krycího souvrství

F. Svahoviny z pevných a zpevněných hornin – řada bazálního souvrství a nepřemístěné rozpady pevných a zpevněných hornin

G. Organické substráty

H. Antropogenní substráty


SESKUPENÉ SUBSTRÁTY POUŽITÉ V MAPĚ PŮDNÍCH FOREM 1:250.000

A. Hluboké nezpevněné (slabě zpevněné) sedimenty
01. terasové štěrky
02. lehké hluboké substráty
03. spraše či prachovice na terase, výrazně zahliněné terasy
04. spraš, prachovice nad jiným podložím než terasy
05. spraše
06. prachovice
07. polygenetické hlíny a glaciální uloženiny
08. hluboké heterogenní svahoviny
09. jílovitopísčité, písčitojílovité substráty (terciérní)
10. slíny
11. slíny s lehkými překryvy
12. jíly
13. jíly s lehkými překryvy
14. nivní sedimenty bezkarbonátové
15. nivní sedimenty karbonátové

B. Transportované zvětraliny (svahoviny) pevných a zpevněných hornin
16. štěrkovité, kamenité, mělké substráty
17. svahoviny kyselých žul a blízkých hornin, lehké
18. svahoviny kyselých žul a blízkých hornin, střední
19. svahoviny rul střední
20. svahoviny rul lehké
21. svahoviny svorů a fylitů střední
22. svahoviny svorů a fylitů lehké
23. svahoviny neutrálních hornin
24. svahoviny čedičů
25. svahoviny ostaních bazických hornin
26. vápence – svahoviny
27. svahoviny silikátokarbonátových břidlic – střídání s nekarbonátovými, středí až těžké (křída, flyš)
28. svahoviny silkátokarbonátových hornin- střídání s bezkarbonátovými, lehké
29. svahoviny pevných – zpevněných sedimentárních hornin, lehké
30. svahoviny pevných – zpevněných sedimentárních hornin, střední
31. svahoviny pevných – zpevněných sedimentárních hornin, těžké
32. rašeliny
33. antropogenní substráty

SESKUPENÉ SUBSTRÁTY POUŽITÉ V MAPĚ SOTER 1:250.000 A U OBRAZOVÉ DOKUMENTACE ELEKTRONICKÉHO KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU

01. terasové štěrkopísky, písky, zahliněné či mělkou eolickou vrstvou překryté terasy
02. spraše, prachovice (event. s jiným podložím)
03. polygenetické a glaciální hlíny, heterogenní hluboké svahoviny
04. jílovitopísčité substráty
05. slíny, jíly event.s mělkými překryvy
06. nivní sedimenty
07. mělké či silně štěrkovité substráty
08. svahoviny žul a blízkých kyselých substrátů
09. svahoviny rul
10. svahoviny svorů a fylitů
11. svahoviny neutrálních hornin
12. svahoviny čedičů (hadců)
13. svahoviny jiných bazických hornin
14. svahoviny vápenců
15. střídání svahovin silikátokarbonátových a nekarbonátových hornin flyše, opuk a jiných silikátokarbonátových hornin, střední až těžší zrnitosti
16 jako 15 – lehčí zvětraliny
17. svahoviny lehké sedimentárních hornin
18. svahoviny střední sedimentárních hornin
19. svahoviny těžké sedimentárních hornin
20. rašeliny
21. antropogenní substráty