KRYPTOPODZOL KP |  PODZOL PZ |  KAd KAd |  KPm KPm |  PZm PZm |  KA KA    KRYPTOPODZOL KP

Půdy se stratigrafií O –Ah nebo Ap – Bvs – C, se seskvioxidickým spodickým horizontem, který má rezivou – žlutorezivou barvu. Vyznačuje se nízkou objemovou hmotností (níže 1,0 g.cm-3) a vysokou kyprostí v důsledku tvorby zaoblených mikroagregátů, vzniklých stmelením částic jílu a prachu uvolněným amorfním Feo. Má veškeré znaky spodického horizontu, popsané v kapitole o diagnostických horizontech.

Humusovou formou je nejčastěji mor a přechody k moderu. Jsou to půdy silně kyselé (VM < 35 %) s tvorbou sekundárního chloritu v horizontu Bvs, vysoce nasycené Al s velmi výrazným uvolněním volných oxidů Fe a Al.

Vytvářejí se v horských podmínkách v krycím a v hlavním  souvrství přemístěných zvětralin lehčího zrnitostního složení (žul, pískovců apod.), zčásti v píscích nižších poloh. Jejich areál rozšíření spadá do chladných a vlhkých oblastí klimatických regionů B9-10, Ko 8-9, Ku 7-8, v 7-8 výškovém stupni. Horské kryptopodzoly jsou charakterizovány perudickým vodním a frigidním teplotním režimem.

   PODZOL PZ

Půdy se stratigrafií O –Ah nebo Ap – Ep- Bhs – Bs – C s profilem výrazně diferencovaným na vybělený (albický) horizont Ep (někdy infiltrovaným humusem zbarven šedě) a iluviální humusosekvioxidický spodický horizont. Tento spodický horizont je charakterizován výplní intergranulárních pórů matrice z hrubozrnných částic amorfními černohnědými (svrchní část) a rezivými (spodní část) koloidy. Humusovou formou je převážně surový humus. Vytvářejí se ve dvou ekologicky odlišných oblastech:

 

-         na svahovinách přemístěných zvětralin hornin dávajících lehčí zvětraliny

    (žuly, pískovce apod.), obsahujících nejen hlavní, ale i krycí souvrství

 

-         na píscích nižších poloh

 

Výskyt horských podzolů spadá do klimatických regionů B 9-10, Ko 8-9, Ku (7) 8.7 a výškového stupně 7-8, s frigickým teplotním a perudickým vodním režimem, nikdy neprosýchají. Podzoly nižších poloh nalézáme v klimatických regionech B 2, Ko 3-5, Ku 4-5.2-3, v třetím vegetačním stupni, s mesickým udickým hydrotermickým režimem a občasným prosýcháním profilu.

 

Podzoly jsou půdy s výrazně nenasyceným sorpčním komplexem (VM < 35 %), s vysokou nasyceností Al a tvorbou sekundárních Al-chloritů, s výraznou migrací komplexu Fe, Mn, Al s organickými kyselinami o malé molekule. Vyznačují se vysokým podílem KVK závislé na pH. Obsahu humusu je vysoký nejen v humusovém horizontu (v ornicích > 4-5 %), ale i v Bhs (> 5 %). Obsah humusu u podzolů nižších poloh z písků je nižší, ale hromadění v Bhs výrazné. Při prosýchání profilu podzolů nižších poloh může vznikat ortštejn.

   KAd KAd

 

   KPm KPm

 

   PZm PZm

 

   KA KA